– සිංහල

fisherman Indian      India should show “greater firmness” to force Sri Lanka to stop attacking and arresting Tamil Nadu fishermen on the sea, Chief Minister J. Jayalalithaa has said.

She also urged the central government to put diplomatic pressure on Colombo to secure the release of the Indian fishermen detained in Sri Lanka.

In a letter to Prime Minister Manmohan Singh Saturday, Jayalalithaa said: “The government of India has virtually abandoned its poor and defenceless fishermen to face an uncertain future caused by the risk of daily attacks and abduction at the hands of the Sri Lankan Navy.

“Unless the government of India displays greater fortitude and firmness and acts with alacrity through diplomatic channels to put pressure on Sri Lanka, there appears to be little chance of securing the prompt release of our fishermen or to avert such instances in future,” she added.

She said that soon after she wrote Sep 20 suggesting a meeting of fishermen from India and Sri Lanka in December, 20 fishermen of Rameswaram in Tamil Nadu were detained by the Sri Lanka Navy.

They have been remanded in custody up to Oct 7 and lodged in a jail in Vavuniya, 254 km north of Colombo, she said.

According to Jayalalithaa, 136 fishermen from Tamil Nadu and their 29 boats continue to be in Sri Lankan custody.

She said 76 fishermen from Tamil Nadu apprehended by the Sri Lanka Navy on different dates were ordered to be deported by a Sri Lankan court this month. But they were yet to return home.

Sri Lankan authorities regularly detain Indian fishermen, overwhelmingly from Tamil Nadu, on the narrow sea dividing the two countries on charges of intruding into Sri Lankan waters.

The Tamil Nadu chief minister has repeatedly accused the Sri Lankan military of attacking the fishermen and seizing or destroying their boats. (IANS)

ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ පසු වන සියලුම ඉන්දීය ධීවරයින් නිදහස් කරගැනීම සඳහා…..

ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ පසු වන සියලුම ඉන්දීය ධීවරයින් නිදහස් කරගැනීම සඳහා රාජතාන්ත්‍රික වශයෙන් බලපෑම් කරන්නැයි, තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ජයලලිතා ජයරාම් මෙනවිය ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය මං මෝහන් සිං වෙත ඊයේ ලිපියක් යොමු කරමින් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරිය මේ බව පවසා තිබේ. ඇය සිය ලිපිය මගින් අවධාරණය කරන්නේ තම දුප්පත් අනාරක්ෂිත ධීවරයින් ඉන්දීය රජය විසින් අතහැර දමනු ලැබ ඇති බවයි. මේ වන විටත් බෝට්ටු 29 සමග ඉන්දීය ධීවරයින් 136 දෙනෙකු මෙර‍ට අත්අඩංගුවේ පසු වන බව ජයලලිතා ජයරාම් මෙනවිය පවසන්නී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *