– සිංහල

Ananthy Sasitharan 2  Ananthy Sasitharan denied recent media reports and said she will take oaths in front on Northern chief minister C.V.Wigneswaran.

Ananthy Sasitharan further said that she never make decision against her party and she always in stance to take oaths infront of CM.

Tamil National Alliance northern provincial council ministers and members will take oaths end of October 11.

Earlier several medias reports that Anadhi Sasidharan schedule to take oaths before justice of peace in the area.

Ananthy Sasitharan obtained second highest preferential votes in the Northern Province.

සී.වී.විග්නේෂ්වරන් ඉදිරියේ තමා දිව්රුම් නොදෙන බවට මා තීරණය නොකලෙමි……

උතුරු පළාත් මහ ඇමති සී.වී.විග්නේෂ්වරන් ඉදිරියේ තමා දිව්රුම් නොදෙන බවට මාධ්‍යයන්හි පලවූ පුවත් වල කිසිඳු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව උතුරු පළාත් සභාවට තේරී සිටින ආනන්දි ශෂිදරන් ප්‍රකාශ කර ඇත. “ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ ඉදිරියේ විග්නේෂ්වරන් දිව්රුම්දීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව විරෝධය දැක්වූ ආකාරයෙන්ම මාද එම ස්ථාවරයේ සිටි නමුත්, ඔහු ඉදිරියේ දිව්රුම් නොදෙන බවට මා තීරණය නොකලෙමි” යනුවෙන් ආනන්දි ප්‍රකාශ කර ඇත.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යාවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් 2013.10.11 දිනෙන් පසුව දිව්රුම්දීමට නියමිතය. මෙම නිල දිව්රුම්දීමේ වැඩසටහනට සහභාගි නොවී සාමාදාන විනිසුරුවෙකු ඉදිරියේ දිවුරුම්දීමට ආනන්දි ශෂිදරන් තීරණය කර ඇති බවට බොහෝ මාධ්‍යයන්හි පුවත් පලවී තිබුණි. උතුරු පළාත් සභාවට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කල ආනන්දි ශෂිදරන් මනාප ලබාගැනීමෙන් දෙවන ස්ථානයට පැමිණියාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *