– සිංහල

us state dept    The spokesperson’s office of the US State Department  commenting on the outcomes of the 24th Session of the Human Rights Council (HRC) underscored the importance of robust U.S. engagement at the Council, where the United States continues to work with a diverse range of countries from all regions to address urgent human rights concerns. It said that  among the positive results of this session was the U.S.-led renewal of the mandate of the Special Rapporteur on Freedom of Assembly and Association. As a member of the Council, our mission remains to emphasize key human rights issues and vigorously oppose efforts to shield human rights violators. Responding to country situations the US State Department said the  US backs the oral report and comments made on Sri Lanka by the UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay at the UN;

Sri Lanka: The United States welcomed the report by High Commissioner Pillay and echoed the High Commissioner’s concerns, in particular regarding restrictions on freedom of expression, attacks on human rights defenders and journalists, and interference with the judiciary. The United States also noted the High Commissioner’s assessment that, absent meaningful progress on post-conflict accountability, calls for an international inquiry will persist.

The United States also cosponsored a resolution on preventing reprisals against persons cooperating with the UN, its representatives and mechanisms in the field of human rights. This year’s resolution requests the UN Secretary General designate a UN-wide senior focal point to promote the prevention of, protection against, and accountability for reprisals and intimidation, and to encourage a unified response to such acts throughout the UN system.

මහ කොමසාරිස්වරිය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිගන්නා බව අමෙරිකාව….

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස්වරිය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිගන්නා බව අමෙරිකාව පවසයි. අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, නවී පිල්ලේ මහත්මිය ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිබඳව අමෙරිකාව ද එකඟ වන බව ය.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව නිකුත් කළ නිවේදනය:

”එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සැකසූ වාර්තාව අමෙරිකානු එක්සත් ජනපදය විසින් පිළිගනු ලබයි. එසේ ම අදාළ වාර්තාවේදී ඇය සිය සැලකිල්ල යොමු කර ඇති අදහස් ප්‍රකාශනයේ සීමා, ජනමාධ්‍යවේදීන්ට සහ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීන්ට එල්ල වන ප්‍රහාරමෙන් ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට එල්ල වී ඇති බාධා යන කරුණු අමෙරිකාව ද අවධාරණය කරයි.” අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ, පශ්චාත් යුද සමයේ වගවීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අර්ථාන්විත ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීමට අපොහොසත්වීම තුළ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ව ජාත්‍යන්තර විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ඉඩකඩ ඇති බව ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *