– සිංහල

wignes2     Chief Minister elect of the northern province former Supreme Court judge C.V. Wigneswaran received his Chief Ministerial appointment letter from the Northern Province Governor Major General (Rtd)  G.A.Chandrasiri at 10.00 am today, the TNA stated.

This decision was taken during the special meeting held between governor and CM yesterday.

Speaking to median Wingeswaran went on to say, I have received the appointment letter and yet to make decision on swearing ceremony. It takes some more time to make final decision.

Chief secretary of the Northern Province Vijeyalakshmi Ramesh and the TNA parliamentarian M.A.Sumanthiran present at this event.

පත්වීම් ලිපිය සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතා අතට….

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කළ බවට වන පත්වීම් ලිපිය අද සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතා අතට ලැබී තිබේ.

ඉලංගෙයි තමිල්අරසු කට්චි පක්ෂය ඒ බව තහවුරු කළේය. පසුගියදා පැවති උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණයේදී සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතාට මනාප ඡන්ද 132255ක් හිමි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *