– සිංහල

funds      The 5-year bond from National Savings Bank (NSB) was priced to yield 8.875 percent, tighter than the initial talk of 9.25 percent. Dealers said it was still “very expensive” compared with other Sri Lankan debt papers.

The bond attracted a $2.3 billion order book with 175 accounts participating. That allowed the issuer to increase the deal to $750 million from the earlier $500 million.

Many dealers said the bond price was “very expensive” and showed that Sri Lanka was desperate for dollars at the moment.

However, central bank Governor Ajith Nivard Cabraal defended the NSB’s borrowing at 8.875 percent, the most expensive for a Sri Lankan debt paper in the international market.

“In the current context of global conditions, it’s a reasonable price. It also conveys that all emerging markets are not having expectations of flight of capital in the context of (Fed’s) tapering,” Cabraal told Reuters.

Another central bank official said on condition of anonymity that it was a question of whether the bond could get a better rate in the future given the impact of a possible scaling down of the U.S. Federal Reserve’s $85 billion-a-month bond buying.

“They can just say anything they want. They are irresponsible,” Mr Cabraal said.

Foreign holding in Sri Lankan government securities have fallen 4.18 percent to 482.42 billion rupees ($3.65 billion) in the two weeks ended on Sept. 6, central bank data showed.

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 750ක් ලබා ගැනීමට ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවට…..

බැඳුම්කර නිකුතුව හරහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළෙඳපොළින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 750ක් ලබා ගැනීමට ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවට හැකිව තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළේ අභියෝග හමුවේ එලෙස මුදල් ලබා ගැනීමට හැකිවීම මෙරට බැංකු පිළිබඳව විදේශි යෝජකයින්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කිරිමක් බව ය.

අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක් ලබා ගැනීමට ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව බැඳුම් කර නිකුත් කළේය. ඒ සදහා ලැබී තිබූ ඩොලර් මිලියන 2000 කට වැඩි ඉල්ලුම සලකා ඩොලර් මිලියන 750 ක් ලබා ගැනීමට බැංකුව තීරණය කර තිබේ. වසර 5 කින් කල් පිරීමක් සහිත ආදාළ බැඳුම්කර ලබාගෙන ඇත්තේ සියයට 8.87 ක වාර්ෂික පොලීයක් යටතේදී ය. ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කර නිකුතු මගින් රාජ්‍ය බැංකු මුදල් රැස්කර ගැනීම පිළිබදව අදහස් පළ කළ මහ බැකුවේ නි‍යෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *