– සිංහල

UN (OHCHR)     Sri Lanka came in for criticism during the inaugural meetings of the UN Human Rights Council’s 24th Session in Geneva yesterday, with several countries expressing concern about alleged reprisals against people who met UN High Commissioner Navi Pillay during her visit to the country.

Sri Lanka’s Ambassador to the UN in Geneva and Leader of the Sri Lankan Delegation, Ravinatha Aryasinha replying to Mrs Pillay at the 24th session of the UN Human Rights Council (HRC) in Geneva which opened on Monday (9 September 2013) said, Sri Lanka looks toward an objective and unbiased approach towards the country by High Commissioner, Navanethem Pillay, in fulfilling her mandate, following her recent visit where she had unfettered access to asses first-hand, the on-going reconciliation process in Sri Lanka.

This would also enable her to be better placed not to give credence to unsubstantiated allegations of those with vested interests and agendas, largely driven by certain extreme elements in the Sri Lankan Diaspora.

Apraising the Human Rights Council of progress with regard to the reconciliation process in Sri Lanka since its last session in June 2013, Ambassador Aryasinha highlighted that in July the Government accepted an additional 53 recommendations of the LLRC to be implemented, while in August the inquiry into the case of the killing of 5 students in Trincomalee commenced, a three-member Commission was appointed to Investigate Missing Persons related to the conflict, and the Police was placed within a newly created Ministry of Law and Order.

After a lapse of 23 years, train services to Killinochchi will resume shortly (14th of September) further consolidating connection between Colombo and the northern Vanni heartland, and for the first time since the introduction of the Provincial Council system in 1987 elections to the Northern Provincial Council will be held on 21 September. Further a visit by the Special Rapporteur on IDPs has been scheduled for December, the Special Rapporteur on Education has been invited to visit in January 2014, and Sri Lanka will continue to process requests for visits by other special procedures mandate holders. The Ambassador said, these steps, once again prove those who doubted the will of the Government wrong.

Responding to the High Commissioner’s ‘immediate concern’ for the protection of human rights defenders, journalists and communities she met in Sri Lanka, Ambassador Aryasinha said Sri Lanka has a vibrant civil society, a fact that was amply demonstrated through the wide range of meetings and events that were arranged independently by the UN team in Colombo with civil society groups and persons of all ethnic and religious denominations for her during her recent visit.

The Government of Sri Lanka is fully committed to protecting human rights defenders, and in this regard had requested the High Commissioner and her office to provide specific information of such incidents, if any.

However, he said, the Government does not wish to add credence to unsubstantiated allegations that are made for political purposes by certain groups with vested interests, who have also done so previously to embarrass the Government, which is in contravention of GA resolution 60/251.

Given below the full text of the statement made by Sri Lanka’s Ambassador to the UN in Geneva and Leader of the Sri Lanka Delegation Ravinatha Aryasinha made when he delivered the national statement at the 24th session of the UN Human Rights Council (HRC) in Geneva which opened on Monday (9 September 2013):

Mr. President,

At the outset, Sri Lanka wishes to associate itself with the statement made by the Islamic Republic of Iran on behalf of the Non-Aligned Movement.

My delegation takes note of the High Commissioner’s opening statement. Sri Lanka is firmly committed to supporting the High Commissioner in the discharge of her mandate as contained in GA Resolution 48/141.

Consistent with Sri Lanka’s policy of continuous engagement with the Council, I avail myself of this opportunity to update the Council on the progress made since the Council last met in June 2013, in protecting human rights and the furthering of the reconciliation process in Sri Lanka.

In July 2013 the Government accepted an additional 53 recommendations of the LLRC to be implemented via the National Plan of Action (NPoA). These new recommendations include issues related to international humanitarian law, human rights, treatment of detainees, vulnerable groups, disabled persons, IDPs, concerns relating to the Muslim community in the North and the East, return and resettlement, restitution / compensatory relief, reconciliation, and the language policy.

In line with the recommendations of the LLRC, the new Ministry of Law and Order was created in August 2013, under which the Police Department is now placed.

The Commissioner General of Land has initiated a new programme to resolve land issues of people resettling in the Northern and Eastern provinces in the two-year period 2013 – 2014. A new Land Circular has been issued on 31 January 2013 to facilitate the work of those people wishing to lodge complaints regarding their land. The Commissioner General envisages resolving land issues during the two-year period.

Basic information is gathered in selected Divisional Secretariats in the North to ensure land ownership. This procedure is implemented under the Land Title and Registration Act. Under this scheme 85,166 applications have been received so far, and a database is under formulation. Steps are also underway to prepare a Land Use Plan for every district in the Northern and the Eastern Provinces to administer the process of land conservation and exclusion at district level. Advisory Committees are being set up at district level to prepare land use policies as per the recommendation of the LLRC. Eight such district Advisory Committees have been appointed so far.

The Government has also initiated a programme to pay compensation to residents of the Northern Province affected by the conflict, as per the recommendation of the LLRC. The Government has allocated Rs 85 million for this purpose utilizing funds allocated for 2013 as recommended by the LLRC.

As at August 2013, approximately 99% of the areas identified for demining have been cleared and less than 89 square kilometres remain to be demined, out of 2,064 square kilometres left contaminated with landmines and UXOs at the conclusion of the conflict. Demining continues to be undertaken in a few areas where the number of mines and IEDs laid by the LTTE were extensive.

Since the end of the conflict, as at 09 Sep 2013, 12,220 ex-LTTE combatants have surrendered to the Government for safety. Up to date, over 11,758 have been rehabilitated and reintegrated into society. Only 234 are currently undergoing rehabilitation and 91 remain under legal proceedings. The Government has spent Rs. 109.79 Million in 2012 and Rs. 69.29 Million up to June 2013, for the rehabilitation of ex-combatants. From 2009 to June 2013, the Government has expended a total of Rs. 1,291.85 Million on the rehabilitation of ex-combatants.

The presence of the military in the former conflict affected areas has been reduced gradually since the end of the conflict and those remaining in these regions are located for strategic security reasons. The full responsibility for law and order has been handed over to the Police with the establishment of more police stations (16 new stations and 3 new posts) and the recruitment of more Tamil speaking Police personnel (1447) to serve in these areas.

Meanwhile, the former High Security Zones (HSZs) have ceased to exist. The Palaly cantonment is now the only area on ground in which some security restrictions remain. But even within the cantonment, civilians have free access to the airport and the KKS harbour. The extent of the previous HSZ was 4098.36 hectares in the Jaffna peninsula, of which 2128.0722 hectares (52%) have been released. On either side of the Palaly airfield, more than 1,000 acres of land have also been returned to their owners this year. In August 2013, 136 houses were returned in the Jaffna area.

The Government in August 2013 appointed a three-member Commission to Investigate Missing Persons related to the conflict. This Commission has a wide mandate and is tasked with investigating cases of persons missing from the Northern and Eastern provinces from 1990 to 2009 period. The Commission will conduct hearings in all districts. Evidence can be provided in all 3 languages. The Commission has been authorized to conduct necessary inquiries and investigations and submit a report to the President within six months.

The Government continues to engage with the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) to clear outstanding cases. An inter-agency working group is working in Colombo to support the work of the WGEID. The Government is also working with the ICRC on the issue of missing persons.

The Ministry of Justice has formulated a draft amendment to the Penal Code to criminalize enforced disappearances, and also formulated draft amendments to the Criminal Procedure Code and the Human Rights Commission of Sri Lanka Act in order to give effect to recommendations in the National Plan of Action for the Protection and Promotion of Human Rights (NHRAP).

The 10-year National Plan for a Trilingual Sri Lanka was launched in 2012 under the implementation of the Trilingual Policy. The Government is in the process of recruiting / training the civil service as well as the police to work in the Tamil language under this programme. Currently, there are 1,447 police officers who speak Tamil in the North.

The Ministry of National Languages and Social Integration which is charged with the realization of human rights in terms of language devotes proportionately a larger share of its resources in the former conflict-affected areas. This Ministry is in the process of implementing the LLRC recommendations, the commitments in the National Action Plan for the Promotion and Protection of Human Rights as well as our UPR pledges in terms of language policy, and is ahead of schedule in their implementation.

The inquiry into the case of the killing of 5 students in Trincomalee commenced on 5 August 2013, and 12 STF Police personnel have been arrested and remanded in this connection. A special prosecutor has been assigned to lead the team of prosecutors in this case.

A team of officers from the Attorney General’s Department have reviewed material on the ACF case, including the records of the Commission of Inquiry as well as archived material. The Attorney General has given directions to the Police for further investigating the case following which the possibility of prosecution will be considered if the perpetrators can be identified.

The Attorney General’s Department People’s Petitions Division entertains complaints from the general public. The public can petition any grievance they have with government departments or in relation to public officers. The Attorney General will use his office to intervene and try to give administrative relief whenever possible.

The draft Victim and Witness Protection Bill is being re-presented to the Cabinet following amendments to the text.

The Government is committed to enhancing the capacity of the National Human Rights Commission of Sri Lanka, and in this regard welcomes the support for capacity enhancement provided by the Commonwealth Secretariat.

In the field of education, all schools damaged during the conflict have been repaired and rehabilitated. At present, one thousand and twenty (1,020) schools are functioning in the Jaffna district with a student population of 260,582, and a teacher-strength of 13,967.

Mr. President,

For the reconciliation process to be viable and sustainable, it is also important to secure the economic contentment of the people coming out of a conflict situation. With a view to meeting this objective, since the end of the conflict, a significant portion of state resources have been channelled to the North and the East. The total investment by the Government for development projects in the Northern Province during the 2006 to 2011 amounts to approximately US$ 3 Billion. This investment portfolio is second only to that of the Western Province in comparison with other provinces in Sri Lanka. In the financial sector alone, 225 branches of banks and 76 finance and leasing companies have been established in the Northern Province since 2009. The work on the Northern expressway is being expedited. After 23 years, direct train services between Colombo and Killinochchi will resume shortly with the opening of the 63 kilometre rail track between Omanthai and Killinochchi, further consolidating connection between Colombo and the Vanni heartland.

It is a point of considerable satisfaction for the Government that for the first time since the introduction of the 13th amendment to the Constitution and Provincial Council system in 1987, elections to the Northern Provincial Council will be held on 21 September 2013, along with those for the Central and North Western Provinces.

Mr. President, Sri Lanka also continues its commitment to proactive engagement with the mechanisms of the Council including special procedures, treaty bodies and the UPR. As part of our ongoing engagement with special procedures mandate holders, a visit by the Special Rapporteur on IDPs to Sri Lanka has been scheduled for December this year. We have additionally extended an invitation to the Special Rapporteur on Education to visit Sri Lanka in January 2014. Sri Lanka will continue to process requests for visits by special procedures mandate holders.

These actions, once again, prove those who doubted the will of the Government wrong.
Finally, we speak today in the aftermath of a week-long visit to Sri Lanka undertaken by the High Commissioner from 25 to 31 August, in response to the invitation the Government had extended to her in April 2011. The High Commissioner was provided with unfettered access to visit all parts of the country, including the former conflict-affected areas of the North and the East. In addition to a call on the President and meetings with the Chief Justice and stakeholders in Government including Ministers, the Attorney General, the head of the task force monitoring progress on the National Action Plan implementing the recommendations of the LLRC, Secretary/Defense. She also met with opposition political parties including the Tamil National Alliance, members of civil society and victims of the conflict.

Since the High Commissioner was able to ascertain first-hand the multi-faceted progress in the reconciliation process in Sri Lanka, we believe she is now better placed not to give credence to unsubstantiated allegations of those with vested interests and agendas, largely driven by certain extreme elements in the Sri Lankan Diaspora. In this context, we look forward to an objective and unbiased approach to Sri Lanka by the High Commissioner in fulfilment of her mandate.

With regard to the ‘immediate concern’ for the protection of human rights defenders, journalists and communities she met in Sri Lanka referred to by the High Commissioner, we wish to note that Sri Lanka has a vibrant civil society. This was amply demonstrated through the wide range of meetings and events that were arranged independently by the UN team in Colombo with civil society groups and persons of all ethnic and religious denominations for the High Commissioner during her recent visit. The Government of Sri Lanka is fully committed to protecting human rights defenders, and in this regard we have already requested the High Commissioner and her office to provide specific information of such incidents, if any. However, the Government does not wish to add credence to unsubstantiated allegations that are made for political purposes by certain groups with vested interests, who have also done so previously to embarrass the Government, which is in contravention of GA resolution 60/251.

In conclusion, Mr. President, Sri Lanka looks forward to continuing its constructive engagement with the HRC, the High Commissioner and the OHCHR.

The EU delegation, which participated in the general debate following Pillay’s opening statement, said it was “dismayed” by reports of intimidation against those who spoke with the High Commissioner during her visit.

“The EU supports all efforts to bring national reconciliation, further accountability and end impunity in Sri Lanka,” the EU delegation said. The EU also called on Sri Lanka to cooperate with all special procedure mandate holders of the UN.

Joining in the debate, Permanent Representative for Austria to the UN in Geneva Ambassador Thomas Hajnoczi called on Colombo to respond to allegations of intimidation, reprisals and attacks against local human rights defenders and journalists.

“We welcome your recent visit to Sri Lanka. We recognise Sri Lanka’s good cooperation regarding the planning and the conduct of your visit,” the Austrian Representative said.

German Ambassador Hanns Schumacher who delivered a national statement said his delegation was “appalled” at the open harassment of Pillay’s counterparts during her visit and said it gave an indication of the level of intimidation of human rights defenders, including journalists, in Sri Lanka. “We have heard your concerns about democracy being undermined and the erosion of the rule of law,” the German Ambassador said.

US Ambassador to the UN in Geneva Eileen Chamberlain Donahue urged the Sri Lankan Government to make use of the UN’s offer of technical assistance in the next few months.“We welcome the High Commissioner’s visit to Sri Lanka where she examined outstanding human rights, justice and democratic governance concerns,” Ambassador Donahue noted.

The representatives of Norway India said

Norway: We commend the High Commissioner for visiting Sri Lanka, and the Sri Lankan government to honor the High Commissioners wishes to “go anywhere and see anything she wished to see”. The engagement by the High Commissioner, including her principled position on the challenges Sri Lanka is facing, is an important part of her mandate to promote and protect the effective enjoyment by all people of all human rights. Her engagement is an important part of a constructive dialogue on how to build a sustainable peace in Sri Lanka.  We support her call for the protection of human rights defenders, journalists and communities from any reprisal, intimidation or attack.

India:We are pleased to note the visit of the High Commissioner to Sri Lanka has just been concluded.  We look forward to her oral update which will be made later during this Session.

ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේ…..

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ 24 වන සැසි වාරය ජිනිවා නුවර දී අද (09) ආරම්භ වූ අතර, එහිදී විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කළ ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේ සිය ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබදව ද අදහස් පළ කළාය. එහිදී ඇය කියා සිටියේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ පරිපූර්ණ චාරිකාවක නිරතවීමට අවස්ථාව සහ පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් ලක් රජයට ස්තූතිවන්ත වන බවයි.මෙම සැසිය අතරතුර සිය ශ‍්‍රී ලංකා චාරිකාවේදී ලද අත්දැකීම් ඇසුරෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් බව ද ඇය සඳහන් කළාය.එමෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරයේ දී තමා මුණ ගැසුණු මානව හිමිකම් කි‍්‍රයාකාරීන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ අනෙකුත් ප‍්‍රජාවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තමාගේ දැඩි අවධානය යොමු කරන බවත් ජගත් මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරිය කියා සිටියාය.

සිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී තමා මුණ ගැසුන මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් මාධ්‍ය වේදීන් සහ ප්‍රජා කණ්ඩායම් කිසිදු ආකාරයක බියගැන්වීම් හෝ පහරදීම් වලට ලක් වීමෙන් ආරක්ෂාව සැලසීම කෙරෙහි තම කඩිනම් අවධානය යොමු කෙරෙන බව ඇය අවධාරණයෙන් පැවසුවාය. පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කෙරුණ සංචාරයේදී තම නිරීක්ෂණයට හසු වූ කාරණා ඇතුළත් විශේෂ වාර්තාවක් මෙම විසි හතර වැනි සැසිවාරය අවසානයේදී ඉදිරිපත් කරන බවත් මහ කොමසාරිස් වරිය ප්‍රකාශ කළාය.
අන් ආගම් නොරිස්සීම, යහ පාලනය සහ නීතිමය පාලනය ද ඇතුළුව පුළුල් මානව හිමිකම් පිලිබඳ තත්වය මෙන් ම, රට තුළ සිදු වෙමින් පවතින ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු, සංහිඳියාව, සහ යුද්ධයේ දී සිදු වූ දෑ පිලිබඳ වගකීම් ආදිය නිරීක්ෂණයෙහි ලා තම පුළුල් සංචාරයේ දී පහසුකම් සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා රජයට කෘතඥතාවය පළ කරන බවත් මහ කොමසාරිස් නවී පිල්ලෙයි සිය සමාරම්භක දේශනයේදී සඳහන් කළාය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, එහි නියෝජිතයන් සහ මානව හිමිකම් ක්‍රියාවට නැංවීමේ යාන්ත්‍රනය සම්බන්ධයෙන් දැක්විය යුතු සහයෝගීතාවයට අදාළ කරුණු ඇතුළත් වාර්තාවක් මෙම සැසිවාරයට මහ ලේකම් බන් කි මූන් විසින් ඉදිරිපත් කරන බවද මහ කොමසාරිස් වරිය පවසන්නීය. 2012 ජූනි මාසයේ 16 වෙනි දා පටන් 2013 ජූනි 15 වෙනි දා තෙක් එක්සත් ජාතීන් සමඟ එසේ සහයෝගයකින් ක්‍රියා කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව එල්ල වූ පහර දීමේ සහ බිය ගැන්වීමේ සිද්ධීන් පිළිබඳවත් එම වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇති බව ඇය ජිනීවා සමුළුවට කියා සිටියාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *