– සිංහල

Amnesty international.jpg logo    The Amnesty International (AI), ahead of the upcoming Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM), to be held in Sri Lanka in November has launched a campaign against the Sri Lankan Government.

The campaign titled ‘Tell the Truth’ is calling on the Sri Lankan Government to protect and promote human rights, in keeping with the values and principles followed by all countries under the Commonwealth membership.

As a part of the campaign, the AI is sending out a global signature petition calling on the Sri Lankan Government to implement a six-point agenda, before CHOGM in November 2013. The AI’s goal is to collect 10,000 signatures on the petition before 1 September 2013.

The letter to this effect has been addressed to President Mahinda Rajapaksa by the AI USA, Sri Lanka Country Specialist, Jim McDonald, requesting him to repeal the Prevention of Terrorism Act and abolish administrative detention among others.
The following is the text of the letter by McDonald to President Rajapaksa:

President Rajapaksa, As you prepare for November’s Commonwealth Heads of Government Meeting in Colombo, we recall the values and principles, which all Commonwealth countries have committed to. These include: The protection and promotion of human rights, freedom of expression and access to justice.

In line with these values and principles, we call on you to demonstrate before November that progress is being made to stop the systematic violation of human rights in Sri Lanka.
We ask you to:

Repeal the Prevention of Terrorism Act, and abolish administrative detention; Release all those arrested under emergency or anti-terrorism laws, unless they are charged with a recognizable criminal offence;
Guarantee access to a lawyer for anyone arrested;

Establish and make public a comprehensive registry of all detainees including the date and place of arrest, detaining authority, place of detention, (including all transfers) and whether the detainee has been charged with an offence or released;

Publish the 2006 Commission of Inquiry report on 16 ‘serious violations of human rights’ – including the case of five students killed in Trincomalee, and accept international help to resolve outstanding cases;
And, enact an effective Witness Protection Bill.

If Sri Lanka is to be a credible member of the Commonwealth, it needs to fully respect Commonwealth values at home. This is your chance to show the world that the government is telling the truth and making every effort to improve human rights in Sri Lanka.

ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂ්මා සභාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අත්සන් ලබාගැනීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරයි….

ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂ්මා සභාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අත්සන් එක්රැස් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇතයි වාර්තාවේ. ලබන නොවැම්බර් මස ශ්‍රී ලංකාවේදී පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සමුළුව පැවැත්වීමට ඇති අවස්ථාවක, ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂ්මා සභාව විසින් විශේෂ සන්දේශයක් ඉදිරිපත්කර එයට සහය ලබාගැනීම සඳහා දහදහසක අත්සනක් ලබාගැනීමට තීරණය කර තිබේ. ලබන සැප්තැම්බර් මස 1වැනිදාට පෙර මෙම අත්සන් එක්රැස් කිරීමට නියමිතය

අන්තර්ජාලය හරහා මෙම අත්සන් ව්‍යාපාරය සිඳුකිරීමට ඇතයි කොළඹ මාධ්‍යක් විසින් තොරතුරු නිකුත්කර තිබේ. ‘සත්‍ය හෙළිකළ යුතුයි‘ යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂ්මා සභාව විසින් සන්දේශයක් නිකුත්කර තිබේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයෙහි සත්කාරක රටවල් පිළිපැදිය යුතු ප්‍රතිපත්තියන් නිසිලෙස පිළිපැදිය යුතු බවත්, මානව හිමිකම ප්‍රවර්ධනය කළ යුතු බවත් අවධාරණයකර තිබේ. ත්‍රස්ථ මර්දන පනත අහෝසි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් රැසක් ඇතුලත් ලිපියක්ද ජාත්‍යන්තර ක්‍ෂ්මා සභාව විසින් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා වෙත යවා තිබේ.

හදිසි නීතිය, ත්‍රස්ථ මර්දන නීතිය යටතේ අත්තඩංගුවට පත්වූවන් නිදහස් කළ යුතුයි. නැතිනම් ඔවුන්ට එරෙහිව කඩිනමින් නඩු ගොනුකළ යුතුයි. අත්තඩංගුවට පත්වූවන් කුමක් සඳහා කුමන ස්ථානයේදී කවදාද අත්තඩංගුවට ගත්තේදැයි වාර්තාවක් සකස්කළ යුතුයි. මූතූර් ස්වෙච්ඡා සේවකයන්ගේ ඝාතනය, ත්‍රිකුණාමලය සිසු ඝාතනය, ඇතුළු වැදගත් මහ පරිමාන මානව හිමිකම් උල්ලංඝන සිද්ධියන් සම්බන්‍ධ විභාග වාර්තාවන් ප්‍රසිද්ධ කළ යුතුයැයි එම ලිපියෙහි සඳහන්කර ඇතයි වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *