– සිංහල

N pillay    UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay, who is scheduled to visit Sri Lanka in August, says an international independent investigation must take place in Sri Lanka into allegations of war crimes.

Pillay told the BBC Tamil service that she will look at the post war developments in Sri Lanka during her visit and meet all the concerned parties.

Pillay has decided to undertake a visit to Sri Lanka from 25 to 31 August this year. This is in response to an invitation formally extended to her by the government in April 2011.

Sri Lanka considers the visit as part of its continued, transparent and proactive engagement with the High Commissioner and her office.

“We believe that the visit would enable the High Commissioner to experience at first hand the significant strides made and also efforts presently underway in the reconciliation process in Sri Lanka, in the relatively brief period of 4 years since the end of the ruthless terrorist conflict that decimated our nation and its peoples for 30 long years,” the Permanent Representative of Sri Lanka to the UN in Geneva Ravinatha P. Aryasinha said last month.

නවනීදන් පිල්ලේ මහත්මිය අගෝස්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක…

රජයේ ඇරයුමකට අනුව අගෝස්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතවන බව, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් නවනීදන් පිල්ලේ මහත්මිය පවසන්නීය. ඇය මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ බීබීසී රූපවාහිනියේ විකාශය වූ වැඩසටහනකදී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *