– සිංහල

BJP Jaswant singh         BJP leader Jaswant Singh today held politicians responsible for the country’s present security situation, saying they are to be blamed as they are at the helm of governance. “There is a lack of governance, and the situation would continue till the politicians don’t begin to think about national security. They have to rise and think beyond winning elections after five years,” he said.

The former External Affairs Minister was addressing a seminar on “Threats to National Identity and Security”, organised by Dr Shyama Prasad Mookerjee Research Foundation to mark his 60th death anniversary.

Singh expressed his displeasure over the way India’s current foreign policy was being taken forward and said, “Due to this our relations with Sri Lanka had deteriorated. “Also the experiment of Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka to fight against Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE), whom India had promoted, is an example of our bad experience.”

He said our relations with China and Pakistan, over border issue, are the examples of the wrong policies of former Prime Minister Jawaharlal Nehru. “While China worked on strengthening its internal security and borders, Pt Nehru’s first concern was to become more popular in the world,” the BJP leader said.

“India would be the only country in the world which had such a vast territory but its borders are not defined even after the 66 years of Independence,” he claimed. He also said that India had no idea about the number of its island territories till 2002. “After the 2002 Kargil War, when committees were set up to review the war operation, then we came to know about our island territories, and then Andamans and Nicobar Command was set up for the first time,” he said.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඉන්දිය මධ්‍යම රජයෙහි ප්‍රතිපත්තිය…

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඉන්දිය මධ්‍යම රජයෙහි ප්‍රතිපත්තිය තෘප්තිමත් අයුරින් නොමැතැයි බාරදීය ජනතාව පක්‍ෂය පවසා තිබේ. මධ්‍යම රජයෙහි දුර්වලවූ විදෙස් ප්‍රතිපත්තියන් නිසා ශ්‍රී ලංකාව අතරවූ සම්බන්‍ධකම්වල පරතරයක් ඇතිවී ඇතයි බාරදීය ජනතා පක්‍ෂයෙහි නායක යස්වන්ද් සිං මහතා පවසා තිබේ.
ජාතික ආරක්‍ෂාව හා අනන්‍යතාවය වෙතවූ තර්ජනය යන මාතෘකාව යටතේ පැවැති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගිවෙමින් හෙතෙම මේ බව පවසා තිබේ.

හිටපු අග්‍රමාත්‍ය ජවහල්ලාල් නෙරු මහතාගේ දේශ සීමා සම්බන්‍ධ ප්‍රතිපත්තියන් නිසා පකිස්ථානය හා චීනය අතරවූ අර්බුදකාරි තත්වය දිගටම පවතියි. නිදහස ලැබී වසර 56ක් ගතවූ නමුත් ඉන්දියාව දේශ සීමාවන් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමුකර නොමැතයි හෙතෙම පෙන්වාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *