– සිංහල

sapugaskanda-oil-refinery     The Sapugaskanda Oil Refinery has run out of crude and will be shut down any time, as ships carrying cargo from the Kingdom of Saudi Arabia and Oman have not reached Sri Lanka on schedule.

The CPC Union suspects the officials concerned had not taken steps to have crude as a back-up measure, because they are contemplating buying crude on spot tender, which costs US$ 7 more per barrel.

A trade union member speaking to Ceylon Today said there is no standby crude until such time the expected cargo arrives, and added that , officials do not store crude because spot tenders can ‘line’ their pockets.

He also said once the Sapugaskanda Refinery is shut down, it would take another week to restart operations.

“Even after crude oil is brought to the refinery, the machinery needs warming up for which crude oil is needed. That would entail an additional cost for the CPC,” he explained.

Ceylon Today learns that two cargoes, each containing 140,000 MT of crude are expected in Sri Lanka but had so far not reached the island’s shores.

Sources said the refinery could store around 70,000 MT of crude as standby, which the officials had conveniently overlooked, allowing the tank to go dry.

“There will definitely be no shortage as the officials will immediately import the required quantity on spot tender through which they stand to gain, covertly,” a source said.

He added, “When 50,000 barrels of oil could be refined per day at Sapugaskanda, shutting it down for want of crude is a ‘crime’ that should not have been committed.”

According to sources, the consignment from Saudi should have reached Colombo between 20 – 22 April, but it did not arrive as expected. The stock from Oman was expected between 11 –12 May, which too has yet to arrive in the country.

A senior official attached to the Finance Division of the CPC told Ceylon Today, the reason why the CPC production has collapsed was the non-availability of Iranian crude, which is the ideal crude for Sri Lanka.

He added one-third of the fuel is refined locally and the balance two-thirds is imported. “Sri Lanka gets its crude from Iran 14 times a year. However, the last time we received the cargo from Iran was in June 2012,” he explained.

The senior official went on to say that even though the United States permitted Sri Lanka to purchase crude up to a maximum of 10 deliveries from Iran, post sanction, logistics such as banks not opening Letters of Credit, registered ships being unable to go to Iran, and modalities for payment being fluid, have made it difficult to obtain the same from Iran.

“Moreover, we do not have ships to fetch crude from Iran, whereas India, Japan, Korea and many other countries send their ships and obtain their requirements of crude. They also do bartering and we do not have massive local products to barter with Iran,” he said, adding, “It is high time officials sat down and arrived at a solution to this vexed problem. The non-availability of Iranian crude had impacted on our economy and Sri Lanka should engage in a dialogue with Iran and the US to resolve the issue.”

While not revealing details, he also said several rounds of talks are being held on how to stem the losses CPC continues to incur, and the government will come up with a solution very soon.

Petroleum Minister, Anura Yapa Priyadharshan, has been quoted by Reuters as saying ‘the supplier could not meet the original date of delivery because of a problem with the vessel.’ (Ceylon Today)

දින කිහිපයක් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව තාවකාලිකව…..

දින කිහිපයක් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව තාවකාලිකව වසාදමන බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි. අනපේක්ෂිත ලෙස ආනයනික බොරතෙල් ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළඹි බව එම සංස්ථාව සඳහන් කරයි. කෙසේ වෙතත් ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථා පාලන අධිකාරියේ මෙම ක්‍රියාමාර්ග නිසා මෙරට ඉන්ධන ක්ෂේත්‍රය යළි අර්බුධයකට ලක්වන බව ඛණිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති පෙන්වාදෙයි.

පසුගිය වසරේ ද ඛණිජ තෙල් පාලන අධිකාරියේ අදූරදර්ශී ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් මෙවැනි තත්ත්වයක් හටගත් බව ඛණිජ තෙල් සංස්ථා ජාතික සේවක සංගමයේ ලේකම් ආනන්ද පාලිත මහතා පවසයි. සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව වසා දැමෙන කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුතු ඉටුකර ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරයි.

පිරිපහදුව නතර කිරීමෙන් පසුව යළි ආරම්භ කිරීමට අධික පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වන බව ඛණිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ආනන්ද පාලිත මහතා පෙන්වාදෙයි. එමෙන්ම එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට දින ගණනාවක් ගත නව බව ද හෙතෙම පවසයි. කෙසේ වෙතත් ර‍ටේ අවශ්‍යතාවට සරිලන ඉන්ධන තොග සංස්ථාව සතුව පවතින අතර ඉන්ධන හිඟයකින් තොරව සැපයීමට පියවර ගන්නා බව ද ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *