– සිංහල

halal        Islamic clerics tried to calm religious tensions at press conference on Thursday (21) by requesting shops to sell halal meat only to Muslims, after protests by hardline Bodu Bala Sena group.

Food manufacturers have labelled all their products “halal” for convenience, and non-Muslims have not had any choice in the matter.

Some hard-line group say they should not be forced to consume food that is prepared according to Islamic religious rites. They say the halal certificate represents the “undue influence” of Muslims and is an “affront” to non-Muslims.

The All Ceylon Jamiyyathul Ulama, Sri Lanka’s main body of Islamic clergy which issues the halal certificates, asked retailers to ensure that certified products were offered only to Muslims.

“We want to promote peaceful co-existence and harmony,” ACJU president Mufti Rizwe told reporters in Colombo, as the organization called for stores to have separate shelves offering halal and non-hala

The halal method of killing an animal requires its throat to be slit and the blood to be drained.

President Mahinda Rajapakse, urged monks not to incite religious hatred and violence, amid reports of a wave of attacks and intimidation targeting Muslim businesses.

The Bodu Bala Group has distanced itself from the violence, saying there are “duplicate groups” pretending to be itself and stirring up trouble.

The clerics’ move to defuse tensions came after Bodu Bala Sena staged a rally to demand that all shops in the country clear their stocks of halal food by April.

හලාල් සහතිකය මුස්ලිම් ජාතීන්ට පමණි……

වෙළද පොලේ භාණ්ඩ සදහා හලාල් සහතිකය නිකුත් කිරීමේ ගැටලුව පිලිබදව මේ වන විට දන්වා ඇති පරිදි මුස්ලිම් ජනතාවට පමණක් හලාල් සහතිකය යටතේ භාණ්ඩ ලබා දෙන ලෙස දන්වා ඇත. මෙහිදී ආහාර නිෂ්පාදකයන්ද තමන්ගේ පහසුව සදහා සියළුම ආහාර වර්ග හලාල් සහතිකය යටතේ නිෂ්පාදනය කරන අතර අනෙකුත් ජනයා පිලිබදව කිසිදු තැකීමක් නොකරන බවද දන්වා ඇත.

මෙහිදී ජනාධිපති තුමා භික්ෂුන් වහන්සේලාට පවසා සිටියේ ජාති ආගම් බේද ඇති නොවන පරිදි කටයුතු කරන ලෙසය. තවද බොදු බල සේනා සදහන් කරන්නේ ඒ සම්බන්දව රට තුල සිදු වන ප්රචණ්ඩ ක්රියා තමන් නොකරා බවත් එය වෙනත් යම් කිසි කණ්ඩායමකි විසින් සිදු කරන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *