– සිංහල

OLYMPUS DIGITAL CAMERA           The U.S. Embassy in a press release said it has opened two new hospitals at a cost of over $1,000,000 to provide services in conflict affected areas of Sri Lanka’s Northern Province.

On February 12, Deputy Chief of Mission William Weinstein opened Mulankavil Base Hospital in Kilinochchi and Oddusuddan Divisional Hospital in Mullaitivu during ceremonies attended by Government of Sri Lanka representatives including the Northern Province Ministry of Health.

Speaking at the opening, Mr. Weinstein said, “These two civilian hospitals will provide easier access to better and higher quality medical care to the people of Kilinochchi and Mullaitivu Districts.  The U.S. Government is helping to improve the lives and health of some of the most vulnerable people in the North.”

In both locations, the U.S. Government funded construction of new central buildings including emergency treatment units, out-patient departments with four consultancy rooms, pharmacies, and basic labs.  Each out-patient department will have seating for 60 people, and the capacity to treat 150-200 patients per day. Both hospitals will serve as regional medical centers for the surrounding populations.

The projects were done in collaboration with the Government of Sri Lanka’s Ministry of Health.  In Malunkavil the Government of Sri Lanka renovated the maternity ward to the old hospital, and in Oddusuddan the Government of Sri Lanka is also funding new medical staff quarters and a new preventive health building. Since 2009, the U.S. Government has committed to funding 25 school and hospital projects in Sri Lanka’s Northern and Eastern Provinces, contributing more than $7 million in this effort to help communities rebuild and provide essential services to all people.

උතුරේ රෝහල් දෙකක් විවෘත……

ලංකාවේ ගැටුම් ඇතිවූ උතුරු ප්‍රදේශවල සේවාවන් සැපයීම සදහා ඇමරිකානු තනාපති කාර්යාලය මගින් ඩොරල් ලක්ෂ දහයකට අදික වියදමකින් රෝහල් දෙකක් සාදා විවෘත කරන ලදී. උතුරු පළාතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යයංශය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2013.02.12 දින කිලිනොච්චියේ මුලන්කාවිල් මුලික රෝහල හා මුලතිව් ඔඩ්ඩුසුඩාන් දිසා රෝහල නියෝජ්‍ය ඇමරිකානු තානාපති විලියම් වයිස්ටන් විසින් විවෘත කරන ලදී.
වයිස්ටන් මහතා රෝහල විවෘත කිරීමේ උත්සවය අමතමින් කිලිනොච්චි හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට වැඩ හොද සහ ඉහල ප්‍රමිතියකින් යුතු වෛද්‍ය සේවාවන් මෙම රෝහල මගින් සපයනු ඇත. උතුරු පළාතේ ජිවිත සහ සෞඛය තත්වයන් වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ ඉහල අවශයතාවක් ඇති ජනතාවට එක්සත් ජනපද රජයේන් මෙම සහය ලැබේ.
මෙම රෝහල් පරිශ්‍රවල හදිසි ප්‍රතිකාර එකක, බාහිර රෝගීන් පරික්ෂාව සදහා කාමර හතරක්, බෙහෙත් ශාලා සහ මුලික පරික්ෂ්නාගර ඇතුළු නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම එක්සත් ජනපද රජයේ ආධාරයෙන් සිදුකෙරිණ. සෑම බාහිර රෝගීන් පරික්ෂා ඒකකයකම 60 දෙනෙකුට අසුන් ගත හැකි අතර දිනකට රෝගීන් 150-200ක් සදහා ප්‍රතිකාර ලබා දීමට ද පුළුවන. මෙම රෝහල් දෙක අවට වෙසෙන ජනතාවගේ ග්‍රමීය ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වේ.
මෙම කාර්යයන් දෙකම ශ්‍රී ලංකා රජයේ සෞඛය අමාත්‍යයංශය අමත්තියන්ශ්‍ය සමග ඒකාබද්ධව සම්පුර්ණ කරන ලදී. මුලන්කාවිල් හි පිහිටි පැරණි රෝහලේ මාතෘ වාට්ටුව අලුත් වැඩිය කිරීම සහ ඔඩ්ඩුසුඩාන් හි නව සේවක නිවාස සහ නිවාරණ සෞඛය ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආධාරයෙන් සිදු විය. 2009 වසරේ සිට උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පාසල් හා රෝහල් සම්බන්ධ වියපෘති 25ක් සදහා කැපවී සිටින ජනපද රජය සමාජයන් නැවත ගොඩ නංවාලීමටත් ජනතාවට අත්‍යවශය සේවාවන් ලබා දීමටත් ඩොරල් මිලියන 7ක් සපයා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *