– සිංහල

Malcom r       Forbes magazine has named Sri Lanka’s Cardinal Albert Malcolm Ranjith named as a possible successor to Pope Benedict XVI.

Forbes said that Cardinal Albert Malcolm Ranjith was among the names proposed as a possible candidate together with Cardinal Tarsicio Bertone, 78, Italy. Cardinal Jorge Mario Bergoglio, 76, Argentina. Cardinal Timothy Dolan, 63, U.S. (New York). Antonio Cañizares Llovera, 67, Spain. Cardinal Norberto Rivera Carrera, 71, Mexico. Cardinal George Pell, 70, Australia. Cardinal Mauro Piacenza, 68, Italy. Cardinal Angelo Amato, 74, Italy. Cardinal Crescenzio Sepe, 69, Italy.

Yesterday’s  news that Pope Benedict XVI intends to resign as Pope later this month after a nearly-eight year reign as Supreme Pontiff of the Catholic Church surprised many.

Whoever is chosen by the College of Cardinals at the forthcoming conclave will have the delicate task of governing the Church while his predecessor still lives.

266 වන පාප් වහන්සේ තනතුර සදහා රන්ජිත් මැල්කම් හිමිපාණන්ගේ නමත් ……….

2013.02.11 දින 265 පාප් වහන්සේ විශ්‍රාම ගැනීමේ තීරණය ප්‍රකාශ වීමත් සමගම පුරප්පාඩු වූ එම තනතුර සදහා ශ්‍රී ලංකාවේ කාදිනල් මැල්කම් රන්ජිත් හිමිපානන්ගේ නමද ඇමරිකානු පොබ්ස් සගරාවේ සදහන් වී ඇත.
කාදිනල් මැල්කම් රන්ජිත් හිමිපානන්ගේ නමට ඉදිරියෙන් ටර්සියෝ බර්ටෝන් ,ජෝර්ජ් මරියෝ ,තිමෝති ඩොලන් ,අන්තොනියෝ කනිසරිෂ් ,නොබෙර්ටෝ රිවිර ,ජෝර්ජ් පේල් ,මයුරෝ පිකන්ෂා ,ඇන්ජලෝ අමටෝ ,ක්‍රිසේන්සියෝ සේපේ යන අයගේ නම්ද සදහන් කර ඇත. 2013.02.10 දිනයේ පාප් වහන්සේ විශ්‍රාම ගැනීමේ නිවේදනය පුදුමයට කරුණක් මෙන්ම නව පදවියට පත්වන පාප් වහන්සේට ඉතාමත් සියුම් ලෙස කටුයතු කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා අදහස් පල කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *