– සිංහල

us tradeThe US Embassy in a statement said a multi-sector US Trade Mission – the first since the end of the conflict is in town for two days to explore business and investment opportunities in Sri Lanka.

The  multi-sector U.S. Trade Mission – the first U.S. trade mission since the end of the conflict – will travel to Colombo February 7-8 after visiting Chennai and Cochin, India as a part of the “3C” exploratory program.  The 3C Trade Mission includes companies in the education sector, design consulting services and engineering, food industries, healthcare, airline support, and infrastructure development.

The mission is designed to foster commercial engagement and lasting relationships by creating a forum to discuss prospective business opportunities and to explore avenues for collaboration.  The participating U.S. companies on this mission, most of which are new to Sri Lanka, will discuss the investment climate and the potential within specific sectors with representatives from the Government of Sri Lanka, the U.S. Embassy, and the local business community.

The U.S. Embassy has partnered with the American Chamber of Commerce in Sri Lanka to schedule one-to-one meetings with the visiting delegation.  Local companies in Sri Lanka that are interested in contacting the trade delegation can email the U.S. Commercial Service office in Colombo: CommercialColombo@state.gov.

ඇමරිකානු ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් ලංකාවට පැමිණේ……….!

ඇමරිකානු ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ දුත පිරිසක් දෙදින නිල සංචාරයක් සදහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වේ. යුද්දය අවසන් වීමෙන් පසුව ඇමරිකානු වෙළද දුත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ප්‍රථම මෙය බවත් පෙබරවාරි මස 07,08 යන දිනයන්හි කොළබ රැදී සිටිනු ඇත. මෙම දුත පිරිසට අධ්‍යපන , නිර්මාණ උපදේශක සේවාවන් , තාක්ෂණ සේවාවන් ,පෝෂණ හා සෞඛ්‍ය සේවාවන් හා යටිතල පහසුකම් සපයන සමාගම් වල නියෝජිතයන් ඇතුලත්වේ.
මෙම දුත පිරිස හමුවීමට අවශ්‍ය සමාගම් ඇමරිකානු තානාපති කාර්‍යලයේ CommercialColombo@state.gov හරහා විද්‍යුත් තැපැල් මගින් සිදු කල හැක.
සිංහල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *