– සිංහල

chogm       Human Rights Watch in a letter to the Commonwealth Heads of Government has asked the Commonwealth to shift its meeting, scheduled for November, out of Sri Lanka. The Commonwealth Heads of Government Meeting is a biennial summit meeting of the heads of government from all its member nations.

Commonwealth Secretary-General Kamalesh Sharma is scheduled to visit Sri Lanka on February 10, 2013 to discuss the upcoming meeting. Sri Lanka’s external affairs minister G L Peiris, who met the Commonwealth Secretary General Kamalesh Sharma in London yesterday, had made a case against the inclusion of Sri Lanka on the agenda for the meeting of the Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG) to be held in April.

Read HRW Letter

http://www.hrw.org/news/2013/02/06/open-letter-regarding-sri-lanka-hosting-2013-commonwealth-heads-government-meeting-c

මානව හිමිකම් සංසදය මගින් පොදු රාජ්ජය මණ්ඩලය වෙත ලිපියක් ………..

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල නායකයන් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් 2013 වර්ෂයේ නොවම්බර් මස ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති පොදු රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ නොපවත්වන ලෙස ඉල්ලා ඇත. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහා ලේකම් මහතා පෙබරවාරි මස 10 දින ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහා ලේකම් 2013.02.06 දින ලන්ඩනයේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු ඇමති ජිඑල් පීරිස් මහතා හමුවී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබද නියාය පත්‍රය ඇතුල් කිරීමට එරෙහිව කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. ලබන අප්‍රේල් මස පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ඇමතිවරුන්ගේ හමුව පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *